Uitvoeringsplan Almere Stad 2018

In september 2015 is het ‘Programmaplan Wijkgericht Werken 2015-2019’ vastgesteld. Het programmaplan is een uitwerking van het doel ‘Focus in de wijk’, zoals verwoord in het Coalitieakkoord Almere 2014-2018 ‘De kracht van de stad’. De raad heeft ingestemd met de hoofdlijnen van de werkwijze wijkgericht werken onder de noemer ‘De Almeerse Aanpak’.

In het programmaplan Wijkgericht Werken zijn in 2015 focusgebieden benoemd. Dit zijn gebieden waar de gemeente vanwege de complexe opgave specifieke aanpak nodig acht. In de focusgebieden neemt de gemeente actief het voortouw in het samenwerken met Almeerders en lokale partners.

In 2017 is een tussentijdse evaluatie gehouden via mini-wijkpeilingen in de focusgebieden, rondetafelgesprekken en intervisie door de gebiedsteams met externe partners. De uitkomsten van deze evaluatie zijn met college en raad besproken en verwerkt in het uitvoeringsplan 2018.