Skip to content

Verkeerssituatie Noorderplassenwest

Verkeerssituatie Noorderplassen West

De gemeente is een traject gestart om samen met Veilig Verkeer Nederland en bewoners oplossingen te vinden voor de ontstane verkeerssituatie in de wijk.

Op 2 oktober heeft de eerste bewonersavond plaatsgevonden, waar de situatie in kaart is gebracht. 
Op 1 november vond er een brainstorm plaats met de klankbordgroep. Hierin is gezocht naar oplossingen.
In maart vindt een brede bijeenkomst plaats waar de oplossingen worden getoetst bij de bewoners. Hier wordt te zijner tijd een uitnodiging voor verstuurd.

Toelichting tweede toegangsweg Noorderplassen West

Naar aanleiding van de bewonersavond van dinsdag 2 oktober over de verkeerssituatie in Noorderplassen West is gebleken dat er verwarring is ontstaan over de eventuele tweede toegangsweg naar de wijk. De lijst en de kaart met de klachten zijn samengesteld op basis van de opmerkingen en reacties die de gemeente de afgelopen jaren van bewoners heeft gekregen. Een tweede ontsluiting van de wijk is door bewoners vaak genoemd. Daarbij werd vaak de suggestie gedaan om deze ontsluiting langs het verlengde van de busbaan naar de Boegdreef te laten lopen. Dit is zo op de kaart als optie ingetekend. De bedoeling hiervan is om met bewoners het gesprek te voeren over nut en noodzaak van een tweede ontsluiting. Met als vragen:

- Is een tweede ontsluiting nodig/wenselijk?
- Indien uit het onderzoek blijkt dat dit noodzakelijk is, welke locatie moet de weg krijgen?

De antwoorden op beide vragen liggen nu nog open. Tijdens de bewonersavonden waren er voor- en tegenstanders van een eventuele tweede ontsluiting en ook zijn er verschillende alternatieve locaties genoemd. Dit wordt allemaal meegenomen in het vervolg van het onderzoek.

 Eerste bijeenkomst

 Werkgroepsessie