Verkeerssituatie Noorderplassenwest

De gemeente is een traject gestart om samen met Veilig Verkeer Nederland en bewoners oplossingen te vinden voor de ontstane verkeerssituatie in de wijk.

Op 10 december 2019 zijn de resultaten van het verkeersonderzoek gepresenteerd. Adviesbureau Antea heeft de knelpunten en problemen die eind 2018 door de bewoners zijn opgegeven geanalyseerd. Zij hebben een voorstel voor oplossingen gemaakt, bij knelpunten waar dat noodzakelijk is. Tijdens deze bijeenkomst was er gelegenheid aanvullende vragen te stellen. Op al deze vragen wordt antwoord gegeven in een nota van beantwoording, die op deze website wordt geplaatst.  Alle vraagstellers krijgen de nota ook per email.  

De oplossingen:

 • Aanleggen afslagstrook Grootzeil
  Op Grootzeil wordt een aparte rijstrook aangelegd om het afslaand verkeer naar het Kraaiennest van het doorgaande verkeer naar het Kombuis te scheiden. De voorrangssituatie op Razeil wordt n.a.v. ingevulde formulieren op de bewonersavond nog eens bekeken. Op Grootzeil komen voorlopig geen extra drempels. De werkzaamheden zijn in de zomer 2020.
 • Herinrichten parkeerplaats Kraaiennest
  Extra parkeerplaatsen. Op het Kraaiennest komen totaal circa 95 parkeerplaatsen, zomer/herfst 2020
 • Herinrichten parkeerplaats Boelijn
  Extra parkeerplaatsen. Op de parkeerplaats aan de Boelijn komen totaal circa 70 parkeerplaatsen, zomer/herfst 2020
 • Boelijn
  Er komen 3 extra verkeersdrempels, realisatie eind 2020. (De huidige ‘punaises’ blijven behouden.)
 • Veiligheid busbaan
  Tekst “Let op” wordt op het fietspad bij de busbaanovergangen geschilderd, zomer 2020.
 • Aanpassingen inrichting Spiegel
  De borden die het zicht belemmeren worden verplaatst. De containers krijgen een andere locatie in de straat.
 • Fietspaden
  Na de bouwwerkzaamheden wordt het Gerrie Knetemannpad weer een fietspad.

Voortraject

Op 2 oktober heeft de eerste bewonersavond plaatsgevonden, waar de situatie in kaart is gebracht. 
Op 1 november vond er een brainstorm plaats met de klankbordgroep. Hierin is gezocht naar oplossingen.

Toelichting tweede toegangsweg Noorderplassen West

Naar aanleiding van de bewonersavond van dinsdag 2 oktober over de verkeerssituatie in Noorderplassen West is gebleken dat er verwarring is ontstaan over de eventuele tweede toegangsweg naar de wijk. De lijst en de kaart met de klachten zijn samengesteld op basis van de opmerkingen en reacties die de gemeente de afgelopen jaren van bewoners heeft gekregen. Een tweede ontsluiting van de wijk is door bewoners vaak genoemd. Daarbij werd vaak de suggestie gedaan om deze ontsluiting langs het verlengde van de busbaan naar de Boegdreef te laten lopen. Dit is zo op de kaart als optie ingetekend. De bedoeling hiervan is om met bewoners het gesprek te voeren over nut en noodzaak van een tweede ontsluiting. Met als vragen:

 • Is een tweede ontsluiting nodig/wenselijk?
 • Indien uit het onderzoek blijkt dat dit noodzakelijk is, welke locatie moet de weg krijgen? 

De antwoorden op beide vragen liggen nu nog open. Tijdens de bewonersavonden waren er voor- en tegenstanders van een eventuele tweede ontsluiting en ook zijn er verschillende alternatieve locaties genoemd. Dit wordt allemaal meegenomen in het vervolg van het onderzoek.