Direct naar paginainhoud

Transformatie Louis Armstrongweg

Gemeente Almere heeft de ambitie om het huidige kantoorgebied aan de Louis Armstrongweg in de Muziekwijk noord te ontwikkelen naar een gevarieerd gebied met woningen, kantoren en voorzieningen. In een aantal kantoren komen bij elkaar ruim 300 kleine huur- en koopwoningen met op bepaalde plekken bedrijvigheid in de plint. Verder moet er een aantrekkelijke buitenruimte komen met voldoende groen, parkeerplaatsen en een veilige verkeerssituatie. Omwonenden, ondernemers en vastgoedeigenaren hebben het afgelopen jaar meegewerkt aan een visie die dit mogelijk kan maken. 

Deze visie is op donderdag 17 oktober 2019 vastgesteld.

Het amendement ‘Huur- en koopwoningen voor middeninkomens’is aanvaard.

De motie Voorrangsregeling voor senioren uit Muziekwijk’ is aangenomen.

Mijlpaal in een zorgvuldig traject

In april 2018 werd voor het eerst gesproken met eigenaren, ondernemers en omwonenden van de Louis Armstrongweg om behoeften, ideeën en zorgen te verzamelen. Dat gaf voeding om een concept-gebiedsvisie op te kunnen stellen die in november vorig jaar met de stakeholders is gedeeld. Het was het uitgangspunt om zoveel mogelijk rekening te houden met de belangen van de verschillende groepen en het algemeen belang om woningen te creëren waar Almeerders behoefte aan hebben. Na deze reactieronde zijn nogmaals wijzigingen aangebracht en is de versie ontstaan die de gemeenteraad heeft vastgesteld.

Hoe het verder gaat
De verwachting is dat initiatiefnemers plannen gaan uitwerken voor vijf panden. Zodra de eerste plannen uitgewerkt zijn, worden de omwonenden daarover tijdens een informatieavond geïnformeerd waarvoor zij een uitnodiging in de bus krijgen. Tevens wordt een inrichtingsplan uitgewerkt met een fraaie wandellaan ten noorden van de kantoorstrook  met meer groen en zitelementen. Ook dit voorstel zal op de informatieavond worden voorgelegd waarbij bewoners zaken kunnen aandragen. De herinrichting van de Louis Armstrongweg zelf is al in eerder stadium uitgevoerd en valt buiten dit plan.